Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Wrocławskie Towarzystwo Miłosników Historii jest wydawcą
"Śląskiego Kwartalnika Naukowego Sobótka", por. zob. strona Sobótki
Poza tym wydaliśmy:
Książki popularnonaukowe:
1. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek DERWICH (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histori), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Histori, 2012, ss. 143, 70 il., indeksy OKŁADKA, SPIS TREŚCI, FOTO-PREZENTACJA. Nakład wyczerpany
2. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek DERWICH (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histori), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Histori, 2016, ss. 190, 90 il., indeksy OKŁADKA, SPIS TREŚCI. Do nabycia w siedzibie WTMH
3. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek DERWICH (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histori), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Histori, 2017, ss. 179, 105 il. kol., bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych OKŁADKA, SPIS TREŚCI, SPIS TREŚCI, STRONA 9, STRONA 84, STRONA 84, STRONA 119, STRONA 137. Do nabycia w siedzibie WTMs
4. Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histori), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 114,, 80 il., indeksy OKŁADKA, SPIS TREŚCI, INFO, przykładowa strona 1, przykładowa strona 2. Do nabycia w siedzibie WTMH
Książki naukowe:
1. Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, redakcja naukowa = scientific editors Marek DERWICH, Marek L. WÓJCIK, Wrocław, Wyd. WTMH, 2010, ss. 242
Dostępne on-line TEKST. Nakład wyczerpany
2. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata , red. Marek DERWICH (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, red. M. Derwich, Series I, Colloquia, 8/I–IV), t. I–IV, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 464, 474, 520, 560. Do nabycia w siedzibie WTMH
3. Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej = De monasterio in oeconomiam medii et recenztioris aevi posito et agende, red. Marek DERWICH (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, red. M. Derwich, Series I, Colloquia, 9), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, LARHCOR, 2013, ss. 848, 49 il., 4 mapy, bibliografia, indeks osób i miejscowości, wstęp i streszczenia w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
4. Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), red. Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 284, 26 il., 1 mapa, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych, streszczenia w języku angielskim. Nakład wyczerpany
5. Maria Kałamajska-Saeed, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 2), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 229, 24 il., bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
6. Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666–1717, wydał Łukasz TRUŚCIŃSKI, współpraca Paweł KLINT (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 3), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 164, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, aneks ze skanami 22 dokumentów, indeksy osób, nazw miejscowych i rzeczowy, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
7. Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810, hrsg. von Marek DERWICH (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / hrsg. von Marek DERWICH, 6), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 523, 12 tab., 61 il., bibliografia, indeks osób, indeks miejscowości, wykaz miejscowości niemiecko-polski, wykaz miejscowości polsko-niemiecki. Do nabycia w siedzibie WTMH
8. Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego = Inventar des Archivs der Benediktinerinnenabtei in Grüssau in Schlesien. Die Archivalien aus der deutschen Zeit, opracowanie / bearbeitung Urszula OSOSKO, Rainer SACHS (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / hrsg. von Marek DERWICH, 7), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 243, bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych, indeks rzeczowy, Personenindex, Ortsindex, Sachindex, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
9. Jerzy KALISZUK, ‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowe (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 8/1–3), t. 1–3, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 688, 1379, 754, 7 tab., 6 diagr., 68 il., bibliografia; aneks, indeksy, konkordancja sygnatur, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH