Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Wrocławskie Towarzystwo Miłosników Historii jest wydawcą
"Śląskiego Kwartalnika Naukowego Sobótka", por. zob. strona Sobótki
Poza tym:
1. Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, redakcja naukowa = scientific editors Marek DERWICH, Marek L. WÓJCIK, Wrocław, Wyd. WTMH, 2010, ss. 242
Dostępne on-line TEKST. Nakład wyczerpany
2. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek DERWICH (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histori), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Histori, 2012, ss. 143, 70 il., indeksy OKŁADKA, SPIS TREŚCI, FOTO-PREZENTACJA. Nakład wyczerpany 3. Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histori), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 114,, 80 il., indeksy OKŁADKA, SPIS TREŚCI, INFO, przykładowa strona 1, przykładowa strona 2. Do nabycia w siedzibie WTMH
4. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata , red. Marek DERWICH (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, red. M. Derwich, Series I, Colloquia, 8/I–IV), t. I–IV, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 464, 474, 520, 560. Do nabycia w siedzibie WTMH
5. Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej = De monasterio in oeconomiam medii et recenztioris aevi posito et agende, red. Marek DERWICH (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, red. M. Derwich, Series I, Colloquia, 9), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, LARHCOR, 2013, ss. 848, 49 il., 4 mapy, bibliografia, indeks osób i miejscowości, wstęp i streszczenia w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH 6. Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), red. Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 284, 26 il., 1 mapa, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych, streszczenia w języku angielskim. Nakład wyczerpany
7. Maria Kałamajska-Saeed, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 2), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 229, 24 il., bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
8. Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666–1717, wydał Łukasz TRUŚCIŃSKI, współpraca Paweł KLINT (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 3), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 164, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych, aneks ze skanami 22 dokumentów, indeksy osób, nazw miejscowych i rzeczowy, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
9. Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810, hrsg. von Marek DERWICH (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / hrsg. von Marek DERWICH, 6), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 523, 12 tab., 61 il., bibliografia, indeks osób, indeks miejscowości, wykaz miejscowości niemiecko-polski, wykaz miejscowości polsko-niemiecki. Do nabycia w siedzibie WTMH
10. Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego = Inventar des Archivs der Benediktinerinnenabtei in Grüssau in Schlesien. Die Archivalien aus der deutschen Zeit, opracowanie / bearbeitung Urszula OSOSKO, Rainer SACHS (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / hrsg. von Marek DERWICH, 7), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 243, bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych, indeks rzeczowy, Personenindex, Ortsindex, Sachindex, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
11. Jerzy KALISZUK, ‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowe, (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 8/1–3), t. 1–3, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 688, 1379, 754, 7 tab., 6 diagr., 68 il., bibliografia; aneks, indeksy, konkordancja sygnatur, streszczenie w języku angielskim. Do nabycia w siedzibie WTMH
12. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek DERWICH (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histori), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Histori, 2016, ss. 190, 90 il., indeksy OKŁADKA, SPIS TREŚCI. Do nabycia w soedzibie WTMH