Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
ISSN 0037-7511


strona wwww: www.sobotka.uni.wroc.pl
e-mail: sobotka@hist.uni.wroc.pl

Informacja o kwartalniku:
Zob. też zob. strona Sobótki
"Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", jest najważniejszym z wydawnictw Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.
Ukazuje się od roku 1946, najpierw jako półrocznik i rocznik pod tytułem "Sobótka", ostatecznie, od roku 1957, jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Antoni Knot (1904-1982).
W czasopiśmie publikowane są materiały dotyczące badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.

Zakup i prenumerata:
Archiwalne (posiadamy większość) i aktualne numery Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka można zamówić pisząc na adres WrTMH lub nabyć osobiście w jego siedzibie: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, gabinet 4, tel. 713752976, e-mail: atohistoria@gmail.com lub derwich@gmail.comewentualnie kontaktując się z Panem Piotrem Szukielem, e-mal: piotrszukiel@gmail.com.
Tą samą drogą można także zamówić prenumeratę, koszt rocznej (razem z wysyłką) wynosi: krajowa: 80 zł; zagraniczna: 160 zł. W wypadku prenumeraty większej ilości egzemplarzy oferujemy atrakcyjne rabaty

Poza tym prenumeratę krajową i zagraniczną naszego kwartalnika prowadzi Ruch SA - uwaga, za wyjątkiem nr 1.2012; ten numer będzie dostępny z prenumeratą od nr 2/2012

Skład Rady Naukowej:
Profesorowie: Lenka Bobková (Praga), Marek Derwich, Piotr Górecki (USA)), Winfrid Irgang (Marburg), Tomasz Jurek (Poznań), Krystyn Matwijowski, Wojciech Wrzesiński, Rościsław Żerelik

Skład redakcji:
Redaktor: prof. dr hab. Teresa Kulak
Zastępca redaktora: dr Wojciech Mrozowicz
Sekretarz redakcji: dr Lucyna Harc
dr Martin Čapsky (Opawa), dr hab. Paweł Jaworski

Adres redakcji:
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
ul. Szewska 49
PL-50-139 Wrocław

Informacje dla autorów:
Materiały (rozprawy, artykuły, miscellanea źródłowe, polemiki, recenzje, sprawozdania, nekrologi) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: sobotka@hist.uni.wroc.pl lub pocztą na płycie CD.
Prosimy o przygotowanie tekstów według niniejszej instrukcji: pdf, tekst Word
Nadsyłane teksty są recenzowane przez osoby wskazane przez Redakcję i na tej podstawie kwalifikowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo proponowania zmian lub skrótów.
Autorzy rozpraw i artykułów otrzymują tekst do korekty. Niezwrócenie korekty w określonym terminie uznajemy za zgodę na publikację tekstu. Autorzy rozpraw i artykułów otrzymują po dwa egzemplarze danego numeru kwartalnika, a autorzy innych tekstów - po jednym egzemplarzu (niezależnie od ilości tekstów opublikowanych w danym numerze).

Spisy treści wszystkich roczników zob. strona Sobótki

Informujemy, że jesteśmy w trakcie dygitalizacji roczników 2006-2016 "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka" w ramach zadania:
Zamieszczenie czasopisma w otwartym dostępie przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowy nr 609/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonychna działalność upowszechniającą naukę.

Informujemy, że została przeprowadzona dygitalizacja roczników 1946-1985 "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka" w ramach zadania:
Zamieszczenie czasopisma w otwartym dostępie przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowów nr 715/P-DUN/2016 i 712/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonychna działalność upowszechniającą naukę.