Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii powstało 16 I 1946 r. we Wrocławiu – pierwszym prezesem został prof. Karol Maleczyński. Na skutek centralistycznej polityki rządów komunistycznych już w roku następnym stało się oddziałem PTH – początkowo z zachowaniem osobowości prawnej, a od 1957 r. na prawach oddziału PTH.

Prace i aktywność WTMH w pierwszym 25-leciu istnienia przedstawił Wacław Korta ("Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 25, 1970, s. 221-236), a następne 15-lecie, z okazji 40-lecia WTMH, Krystyn Matwijowski ("Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 41, 1986, s. 297-298).