Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław


Najbliższe odczyty
(wstęp wolny)

ODCZYTY WTORKOWE

Cykl O historii Wrocławia i Śląska inaczej (co drugi wtorek)
WYKAZ i PLAKAT z wykazem odczytów od lutego do czerwca 2016 r., pełny wykaz w zakładce Otwarta Wszechnica
Instytut Historyczny UWr, ul. Szewska 49, I p., Audytorium, godz. 18.0024 I
ks. Józef PATER
Ks. infułat Karol Milik i jego rządy we Wrocławiu (1945–1951)

PLAKAT

WYDAWNICTWA (por. też zakładka Wydawnictwa)

1. Ukazał się nr 4/2015 "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Informacje o stronie redakcyjnej, kontakcie, sprzedaży i prenumeracie dostępne w zakładce Sobótka.
2. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 1-4, Wrocław 2014
3. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 1), Wrocław 2015
4. Maria Kałamajska-Saeed, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 2), Wrocław 2015
5. Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666–1717, wydał Łukasz Truściński, współpraca Paweł Klint (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 3), Wrocław 2015
6. Anna Szylar, „Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781–1897) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, 4), Wrocław 2015